Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG (141) – charakterystyka i cel szkolenia

Ukończenie kursu spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG daje uprawnienia do pracy na stanowisku spawacza. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwo zdania egzaminu kwalifikacyjnego oraz wpis do książki. Podczas szkolenia słuchacz uzyskuje odpowiednią wiedzę teoretyczną, a także odbywa zajęcia praktyczne doskonalące umiejętności. Uprawnienia spawacza są obecnie bardzo cenione przez pracodawców i poszukiwane.

Adresaci szkolenia
Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba, która jest zainteresowana wykonywaniem zawodu spawacza lub pragnie udoskonalić posiadane już umiejętności w tym zakresie oraz która ma ukończone 18 lat, posiada wykształcenie co najmniej podstawowe oraz posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia takiego szkolenia.

Program
Szkolenie ma za zadanie przybliżyć uczestnikom kursu zagadnienia z zakresu obsługi urządzeń spawalniczych, materiałów spawalniczych, metod przygotowywania złączy, a także zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpieczeństwa na hali produkcyjnej. Podczas szkolenia kursant uzyskuje wiedzę o zastosowaniu elektryczności do spawania łukowego, oznaczania oraz wymiarowania spoin, kwalifikowania spawaczy, spawania stali i niezgodności spawalniczych, gwarantowania jakości spawania i wielu innych. W ramach szkolenia organizowane są także zajęcia praktyczne, które mają za zadanie przygotować do wykonywania zawodu.

Podczas szkolenia otrzymuje się materiały szkoleniowe, zapewniany jest także sprzęt na których odbywają się ćwiczenia praktyczne, w tym stanowiska, spawarki, maski, rękawice oraz okulary ochronne.

Egzamin
Egzamin, którego zdanie uprawnia do wykonywania zawodu spawacza składa się z dwóch części: praktycznego oraz teoretycznego. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu próbki egzaminacyjnej. Zdanie egzaminu praktycznego pozwala na przystąpienie do egzaminu teoretycznego. Egzamin teoretyczny ma formę ustną. Uprawnienia spawalnicze wydaje Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, Urząd Dozoru Technicznego lub Polski Rejestr Statków. Po zdanym egzaminie otrzymuje się stosowne zaświadczenia, które uprawniają do wykonywania zawodu spawacza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *