Lider Zespołu Produkcyjnego – specyfika szkolenia

Szkolenie „Lider Zespołu Produkcyjnego” skierowane są do liderów, kierowników produkcji, a także mistrzów oraz brygadzistów. To od ich umiejętności zarządczych zależy atmosfera w miejscu pracy i efektywność produkcji. Osoba będąca liderem powinna posiadać umiejętności przywódcze, które pozwolą na odpowiednie kierowanie ludźmi, ale także odpowiednie umiejętności komunikacyjne.

Zakres i cel szkolenia
Celem szkolenia jest przede wszystkim poznanie teorii i nabycie praktycznych umiejętności budowania autorytetu, a także skutecznego zarządzania i motywowania pracowników, przeprowadzania rozmów z podwładnymi, wydawania poleceń i informacji. Tematyka szkolenia obejmuje między innymi omówienie barier komunikacyjnych, typologii pracowników, relacji międzyludzkich, rozwiązywania problemów, analizę sytuacji, które demotywują pracowników, a także radzenie sobie w sytuacjach stresowych. Umiejętności przywódcze wypracowane podczas szkolenia będą przydatne również na innych stanowiskach, w tym na kierowniczych.

Forma szkolenia
Szkolenie ma formę warsztatów, na których trenowane są praktyczne umiejętności zarządzania pracownikami, ćwiczeń zespołowych, omówienia studiów przypadków, odgrywaniu poszczególnych ról, dyskusjami, a także pracą indywidualną. Podczas szkoleń omawiane są także indywidualne plany działania, co pozwala na doskonalenie własnych umiejętności kierowniczych i zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją.

Szkolenie ma postać warsztatów podczas, których uczestnik zyskuje nie tylko nową wiedzę z tematyki objętej szkoleniem, ale także a nawet przede wszystkim umiejętności praktyczne, miękkie, które po przećwiczeniu można stosować bezpośrednio w wykonywanej pracy. Umiejętności miękkie, tj. zarządzanie pracownikami, skuteczne rozwiązywanie sytuacji spornych, czy przeprowadzanie rozmów są coraz częściej docenianymi umiejętnościami przez pracodawców. Zapewniają bowiem odpowiednie funkcjonowanie zespołu oraz efektywną pracę.

Po zakończonym szkoleniu kursant otrzymuje zaświadczenie zgodne ze wzorem wskazanym w Rozporządzeniu MEN z zakresu kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *