Wstępne szkolenie BHP

Szkolenie z zakresu BHP jest obligatoryjne dla każdego pracownika, który chce podjąć pracę. Bez takiego przeszkolenia pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy. Każdy nowo zatrudniony powinien znać przepisy, a także podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Szkolenie przechodzą także studenci i praktykanci oraz uczniowie szkół, którzy są zatrudnieni w celu odbywania praktycznej nauki zawodu.

Cel
Głównym celem szkolenia jest nabycie przez uczestnika szkolenia wiadomości oraz umiejętności z zakresu stosowania się do przepisów prawnych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, które powinny być przestrzegane w każdej firmie. Wstępne szkolenie jak sama nazwa wskazuje jest instruktażem ogólnym oraz stanowiskowym odbywanym przed rozpoczęciem obowiązków zawodowych.

Zakres tematyczny
Szkolenie ogólne swoim zakresem obejmuje przepisy zawarte w Kodeksie pracy, ogólne założenia, które powinny znaleźć się w regulaminie pracy, metody oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaż stanowiskowy z kolei ma miejsce przy stanowisku pracy, przy którym pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki. Szkolenie obejmuje sposób użytkowania urządzeń wykorzystywanych podczas wykonywania pracy, zagrożeń jakie mu grożą, jak im zapobiegać, a także jak bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki. Szkolenie takie przygotowuje i zapoznaje pracownika do pracy na danym stanowisku.

Podczas szkolenia odbywa się rozmowa z instruktorem, którym może być przełożony, mistrz, bądź brygadzista, pokaz oraz omówienie czynności jakie pracownik będzie wykonywał podczas pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, próbne wykonanie czynności i korekta ewentualnych błędów oraz samodzielna praca pod kontrolą.

Dokumentacja i sprawdzian
Szkolenie uważa się za zaliczone, gdy przyszły pracownik ukończy je sprawdzianem z wiadomości z zakresu wykonywanej pracy. Stanowi to podstawę do dopuszczenia pracownika do stanowiska. Uczestnictwo w szkoleniu i jego pozytywne zakończenie dokumentowane jest na piśmie i umieszczane w aktach osobowych pracownika. Zaświadczenie takie powinno zawierać takie daje jak: imię, nazwisko, miejsce oraz datę szkolenia, podpis pracownika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *