Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy – opis i cel szkolenia

Adresatami powyższego szkolenia okresowego są pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, a także osoby, które wykonują zadania tejże służby, a także pracodawcy, którzy zatrudniają do 10 pracowników, bądź zatrudnia do 20 pracowników i prowadzi działalność, którą zakwalifikowano do 3 kategorii ryzyka z zakresie wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także specjalista ds. bhp spoza zakładu, w którym ma być przeprowadzane szkolenie. Szkolenie nie powinno być wykonywane rzadziej niż 1 raz na 5 lat.

Cel szkolenia
Podstawowym celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z tematyki przepisów prawnych BHP obecnie obowiązujących, omówienie zagrożeń występujących w miejscu pracy oraz metod, za pomocą których jest możliwość ich uniknięcia lub zminimalizowania ich skutków. Podczas szkolenia uczestnicy nabywają umiejętności z zakresu dokumentowania oraz sporządzania sprawozdań w razie wypadku w miejscu pracy.

Zakres szkolenia obejmuje między innymi: określone regulacje prawne dot. przepisów BHP, w tym dyrektyw prawa międzynarodowego, zagadnienie ergonomii pracy, ocenę ryzyka i zagrożeń w miejscu pracy oraz metody i nowoczesne techniki ich zwalczania, analizę przyczyn poszczególnych wypadków w miejscu pracy, problematykę ochrony przeciwpożarowej, a także ochrony środowiska.

Forma szkolenia
Adresaci szkolenia w formie samokształcenia kierowanego otrzymują materiały szkoleniowe, które umożliwią przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy ćwiczeń z instrukcjami, zestawy pytań kontrolnych). Samodzielna nauka wymaga samokontroli oraz wytrwałości, dlatego też jest trudniejszą formą uczenia się. Nie mniej jednak ważne jest, że uczestnik ma możliwość nauki w swoim indywidualnym czasie wolnym.

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych może mieć formę wykładu, kursu, seminarium wraz z ćwiczeniami praktycznymi, czy samokształcenia. Podczas przeprowadzania szkolenia wykorzystywane mogą być filmy, tablice, programy komputerowe, bądź materiały do ćwiczeń. Każdy z kursantów kończy szkolenie napisaniem egzaminu końcowego. Egzamin końcowy przeprowadza organizator szkolenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *